Tjenester

Løsmassebrønn

En finner de største vannmengdene ved løsmasseboring. Som oftest skjer løsmasseboring i nærheten av små elver og vassdrag, der en finner grov grus, stein eller sand. Det er også mulig å ta ut vann i finere masser, men da med et annet type filter. Boring av en grunnvannsbrønn blir utført ved at en borer ned med foringsrør for å finne ut grunnforholdene. Deretter blir det satt ned rør og filterrør i bunnen i egnet nivå under grunnvannsspeilet. Dette gir en sikker å stabil vannkilde med mye og godt vann.

Løsmasseboring
Fjellbrønn

Fjellbrønn

Ved etablering av en fjellbrønn blir det boret med foringsrør gjennom løsmassen og ned i godt fast fjell, minimum 2 meter ned i fjellet. Deretter bores det i fjell til en treffer på vann. Vannet tilføres borehullet via sprekker i fjellet. Borhullet og sprekker i fjellet vil være som et vannmagasin. Vist brønnen ikke gir nok vann kan en trykke/sprenge brønnen for å få utvide sprekkene og årene.

Energiboring

En energibrønn er en sikker engangsinnvistering som lar deg utnytte en miljøvennlig og fornybar energiresurs. En energibrønn utnytter varmeenergien i berggrunnen ved hjelp av varmepumpe. Energibrønn er normalt et vanlig borehull hvor dybden beregnes ut fra byggets størrelse og berggrunnens art, dette til sammen gir varmepumpens størrelse. Vannet i energibrønnen brukes som et kontaktmedium mellom berggrunnen og et varmepumpekretsløp som er montert i brønnen. Vann i løsmasse kan også utnyttes for varmepumpe.

Energiboring
Horisontalboring

Horisontalboring

Horisontalboring benyttes for å bore under veg, jernbane, bygninger og gjennom fjellknauser for fremføring av vann og avløpsledninger samt strømkabler mm.
Boring under veg blir mer og mer aktuelt på grunn av at vegvesenet og kommuner som regel nekter entrepenører i å grave over asfaltterte veger. Da er løsningen å bore under vegen. Horisontalboring er en miljøvennlig og samtidig en meget rimelig løsning.

Fundamentering

En sikker måte å fundamentere til fast fjell på, er fundamentboring. Fundamentboring setter ingen krav til grunnforhold, leire, jord, steinblokker etc. Det bores med stålrør til vi er sikre på at vi er på fast fjell. Da settes det en stålkjerne i sentrum og fyller røret med betong. Dermed kan man bygge på en 100% sikker platform.

Fundamentering
Spesialboring

Spesialboring

Spesialboring i både fjell og løsmasser, horisontalt og vertikalt. Boring kan utføres i alle vinkler.